In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina:  iedere webpagina waarin de gemeente Almere een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • gebruik(en):  onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, werken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren,  bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen;
 • u:  de al dan niet vertegenwoordigde  natuurlijke  of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade:  directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken,  gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Door gebruik van de webpagina stemt u in met inhoud van deze disclaimer.

 • De gemeente Almere neemt de zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de webpagina. Ondanks dat is het mogelijk dat de inhoud daarvan onvolledig en/of onjuist is.
 • De gemeente  Almere  verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of garantie of waarborg anderszins.
 • De gemeente Almere is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt  met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te raadplegen.
 • De gemeente Almere mag de webpagina naar eigen inzicht en ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. Dit kan zowel met of als zonder voorafgaande bekendmaking aan u. De gemeente Almere is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Wanneer aan de webpagina bestanden van derden zijn gekoppeld is de gemeente Almere niet verantwoordelijk  en aansprakelijk voor de inhoud daarvan, het gebruik daarvan of de beschikbaarheid daarvan.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten inhouden  of strijd opleveren met regelgeving inzake de privacybescherming dan wel met andere regelgeving. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. Hieronder valt in ieder geval dat u geen persoonsgegevens van kandidaten die u in de werkgeversportaal aantreft, verwerkt verder dan nodig om het wervings- en selectietraject succesvol te kunnen afronden.
 • De gemeente Almere behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of  van bepaalden diensten die op de webpagina worden aangeboden, gebruik te maken.
 • De gemeente Almere kan de toegang tot de webpagina monitoren.
 • U zult de gemeente Almere, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke  maatregelen en veroordelingen of iets soortgelijks  die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.  Het beschermen tegen of vrijwaren van heeft ook betrekking op de kosten voor rechtsbijstand en voor accountants.Op deze webpagina en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 

 

temp content

even geduld a.u.b.