Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/ShowContent.cshtml)

Terug

Informatie over de Participatiewet

Met de komst van de participatiewet worden de WWB, de WSW en de Wajong samengevoegd in een regeling.

Doel participatiewet

Met de komst van de participatiewet vanaf 1 januari 2015 worden de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jongehandicapten (Wajong) samengevoegd in een regeling. Doel van deze wet is om mensen zoveel mogelijk te stimuleren en faciliteren regulier aan het werk te gaan. Van werkgevers wordt gevraagd en verwacht dat ze deze groepen aan de slag zullen helpen.

Baanafspraak

In het sociaal akkoord is afgesproken om 125.000 banen te creëren, de zogenaamde garantiebanen.  Van het totaal worden 100.000 ingevuld door private werkgevers en 25.000 door de overheid. De banen worden stapsgewijs geleverd, doel is om de extra banen voor 2026 te creëren. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Iedereen die minder verdient dan het wettelijk minimunloon komt in aanmerking voor loonkostensubsidie of loondispensatie.

Wat wordt als baan geteld?

Als één baan wordt geteld het aantal verloonde uren dat personen uit de doelgroep gemiddeld werkt. Dit betekent op basis van de gegevens die er nu zijn dat het om een baan gaat van 25 uur per week. Kleinere banen tellen naar evenredigheid van het aantal uren mee. Het kan dus gaan om meer arbeidscontracten dan (getelde) banen. Als uit nulmeting blijkt dat het gemiddelde aantal gewerkte uren (van iemand uit de doelgroep) substantieel afwijkt van de gehanteerde 25 uur, dan de omvang van 25 uur nog wijzigen.

Welke kandidaat behoort tot de doelgroep van de baanafspraak?

  • Wajongers met arbeidsvermogen die wel-of niet het wettelijke minimumloon (WML) kunnen verdienen
  • Mensen met een WSW indicatie
  • Mensen die onder de participatiewet vallen en waarvan UWV beoordeeld heeft dat zij niet in staat zijn het WML te verdienen.

Zij behoren daarnaast tot de doelgroep voor de Quotumwet. Iedereen die tot de doelgroep behoort, wordt door UWV opgenomen in een doelgroepenregister en ontvangt een doelgroepverklaring.

Quotum

Wanneer de afspraken over aantallen banen uit het sociaal akkoord (baangarantie) niet nagekomen worden, wordt de Quotumwet ingevoerd. De Quotumwet bepaalt dat bedrijven vanaf 25 werknemers mensen met een arbeidsbeperking moeten plaatsen.  Deze wet beoogt een geleidelijke ingroei totdat in 2026 een bepaald percentage is behaald. De baangarantie wordt over 2014 en 2015 gemonitord en resultaten hiervan worden in 2016 met sociale partners besproken.  De Quotumwet zal bij het niet behalen van de baangarantie waarschijnlijk ingaan per 1 januari 2017. Als de doelstelling niet gehaald wordt, zal er een boete worden opgelegd van €  5.000,00 per niet ingevulde plaats, per jaar.

Begeleiding en subsidie

Op basis van maatwerk zal besloten worden voor wie  welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. 

Hoe ondersteunen wij u als werkgever

Wij helpen u graag  u, als werkgeverondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze accountmanagers.

temp content

even geduld a.u.b.